Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/15/2020

(FO) Nagy Andrej (25.06.1987)

Jungmannova 1172, 85101 Bratislava-Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.02.2020JUDr. Ivana Hutňanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
26.02.2020JUDr. Ivana Hutňanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.02.2020JUDr. Ivana Hutňanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.02.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu