Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/34/2020

(FO) Beláková Klára (20.05.1947)

Dóžova 742/17 , 93701 Želiezovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu