Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/34/2020

(FO) Balázs Gabriel (26.02.1978)

Komárno , 94501 Komárno

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.03.2020JUDr. Fadi Fardous Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.03.2020JUDr. Fadi Fardous Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
24.03.2020JUDr. Fadi Fardous Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu