Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/73/2020

(FO) Bilá Darina (05.09.1971)

Hrabské 117 , 08606 Hrabské

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.02.2020Prvá arbitrážna k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.02.2020Prvá arbitrážna k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
21.02.2020Prvá arbitrážna k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.02.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu