Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/74/2020

(FO) Patkaňová Anna (26.05.1976)

Štefaniková 684/7 , 08501 Bardejov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.03.2020JUDr. Miloš Hnat Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.02.2020JUDr. Miloš Hnat Iné zverejnenie
20.02.2020JUDr. Miloš Hnat Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.02.2020JUDr. Miloš Hnat, Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.02.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu