Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/37/2020

(FO) Balog Attila (11.08.1976)

SNP 420, 93541 Tekovské Lužany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.07.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.06.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.06.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.03.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
20.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu