Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/36/2020

(FO) Dodeková Alena (01.01.1983)

Rýnska 168/4 , 94901 Nitra - Diely

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.04.2020Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.02.2020Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.02.2020Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýIné zverejnenie
19.02.2020Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýVýzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu