Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/40/2020

(FO) Kulisiová Barbora (15.09.1952)

Malokostolná 395 , 94354 Svodín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.02.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.02.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.02.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu