Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/41/2020

(FO) Čerešová Milada (11.06.1968)

409 , 94132 Semerovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.02.2020Ing. Jana Fülöpová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.02.2020Ing. Jana Fülöpová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.02.2020Ing. Jana Fülöpová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu