Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/39/2020

(FO) Belák Zoltán (14.06.1970)

Želiezovce , 93701 Želiezovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.02.2020LexCreditor k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.02.2020LexCreditor k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu