Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/41/2020

(FO) Danihel Zoran (24.10.1990)

Nové Zámky , 94001 Nové Zámky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
21.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu