Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/53/2020

(FO) Bundová Žaneta (30.05.1980)

Košice-Luník IX , 04011 Košice-Luník IX

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.04.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
17.04.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
19.02.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
19.02.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.02.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.02.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu