Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2020

(FO) Bicko Ján (13.05.1974)

Bežovce 242, 07253 Bežovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.04.2020Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
20.04.2020Mgr. Tomáš Szalontay Súpis všeobecnej podstaty
26.02.2020Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.02.2020Mgr. Tomáš Szalontay Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.02.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu