Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2020

(FO) Bicko Ján (13.05.1974)

Bežovce 242 , 07253 Bežovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.02.2020Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.02.2020Mgr. Tomáš Szalontay Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.02.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu