Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/64/2020

(FO) Čorba Marián (09.10.1961)

Mlynárska 1532, 04001 Košice-Juh

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.07.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
15.05.2020JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová Súpis všeobecnej podstaty
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.02.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu