Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/51/2020

(FO) Dobrocsányi Gabriel (20.05.1972)

SNP 139, 93701 Želiezovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
28.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
28.02.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu