Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/51/2020

(FO) Dian Marián (27.04.1978)

Za Humnami 733, 94901 Nitra

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.07.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
27.04.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Súpis všeobecnej podstaty
02.03.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.03.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.03.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu