Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/40/2020

(FO) Parraková Iveta (04.05.1972)

Pifflová 1240/10 , 85101 Bratislava - Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.06.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
24.03.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.03.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.03.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.03.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu