Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/47/2020

(FO) Bernáthová Jana (19.07.1981)

Nábrežie čiernej vody 185, 90029 Nová Dedinka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.06.2020Advisors k. s.Súpis všeobecnej podstaty
16.04.2020Advisors k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.04.2020Advisors k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.04.2020Advisors k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.04.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu