Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/61/2020

(FO) Eremiášová Viera (03.01.1980)

Fraňa Kráľa 1223, 97701 Brezno

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.04.2020Mgr. Martina Klačanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
09.04.2020Mgr. Martina Klačanová Iné zverejnenie
24.02.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.02.2020Mgr. Martina Klačanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.02.2020Mgr. Martina Klačanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
19.02.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu