Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/14/2020

(FO) Krupská Adriana (04.05.1972)

Hlavná 116/37 , 07617 Čeľovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.04.2020JUDr. Michael Medviď Súpis všeobecnej podstaty
16.04.2020JUDr. Michael Medviď Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
04.03.2020JUDr. Michael Medviď Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.03.2020JUDr. Michael Medviď Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.02.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu