Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/54/2020

(FO) Svorad Stanislav (08.11.1953)

Štúrova 428, 95611 Ludanice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.05.2020JUDr. Lucia Kolníková Súpis všeobecnej podstaty
04.03.2020JUDr. Lucia Kolníková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.03.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.03.2020JUDr. Lucia Kolníková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.02.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu