Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/66/2020

(FO) Bubenčík Radko (19.03.1989)

Čierna Lehota 122, 04936 Čierna Lehota

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.06.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.06.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
15.05.2020JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová Súpis všeobecnej podstaty
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.02.2020JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
24.02.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu