Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/81/2020

(FO) Huliak Marian (05.06.1950)

Pod hájik 275, 97101 Prievidza

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.06.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
15.06.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.03.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.03.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.03.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu