Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/80/2020

(FO) Hajdúšeková Monika (26.01.1974)

Družstevná 369/7 , 97212 Nedožery - Brezany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.06.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
17.03.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.03.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.02.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu