Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/60/2020

(FO) Škula Ján (19.10.1983)

Hlavná 126, 95305 Čierne Kľačany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.06.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Iné zverejnenie
04.06.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
20.03.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.03.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.03.2020Mgr. Henrieta Slavkovská Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
12.03.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu