Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/65/2020

(FO) Vernerová Agáta (25.03.1972)

MČ Vrakúňa , 82107 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.11.2020JUDr. Oľga Karásková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
09.06.2020JUDr. Oľga Karásková Súpis všeobecnej podstaty
07.05.2020JUDr. Oľga Karásková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.05.2020JUDr. Oľga Karásková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.05.2020JUDr. Oľga Karásková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.04.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu