Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/31/2020

(FO) Putíková Mária (29.01.1989)

Dopravná 1424, 83106 Bratislava-Rača

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.07.2020JUDr. Eduard Veterník Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
27.05.2020JUDr. Eduard Veterník Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.05.2020JUDr. Eduard Veterník Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.05.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu