Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/46/2020

(FO) Dávidová Ružena (02.11.1957)

Hlavná 999/58 , 90031 Stupava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.07.2020JUDr. Oľga Karásková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
14.07.2020JUDr. Oľga Karásková Súpis všeobecnej podstaty
01.06.2020JUDr. Oľga Karásková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.06.2020JUDr. Oľga Karásková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.06.2020JUDr. Oľga Karásková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
26.05.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu