Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/101/2020

(FO) Truhlík Dušan (13.08.1975)

K. Šmidkeho 2424, 91108 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.12.2020JUDr. Peter Frajt Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
16.10.2020JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
26.08.2020JUDr. Peter Frajt Súpis všeobecnej podstaty
13.03.2020JUDr. Peter Frajt Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.03.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu