Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/98/2020

(FO) Pilo Boris (10.02.1984)

Holíčska 3074, 85105 Bratislava-Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
09.07.2020FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.07.2020FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.07.2020FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.05.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu