Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.11.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
04.11.2020JUDr. Alexandra Molnárová Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
15.10.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.09.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.09.2020JUDr. Alexandra Molnárová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
07.09.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
31.08.2020JUDr. Alexandra Molnárová Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
13.08.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
13.08.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.07.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.07.2020JUDr. Alexandra Molnárová Súpis všeobecnej podstaty
03.07.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.07.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.07.2020JUDr. Alexandra Molnárová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
02.07.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.06.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu