Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/106/2020

(FO) Spišak Daniel (07.08.1967)

Agátová 2009, 05201 Spišská Nová Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.07.2020JUDr. Mária Lányiová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
26.05.2020JUDr. Mária Lányiová Súpis všeobecnej podstaty
25.03.2020JUDr. Mária Lányiová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.03.2020JUDr. Mária Lányiová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.03.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu