Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/32/2020

(FO) Balogová Mária (03.04.1990)

K Starej tehelni 11500/8 , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.04.2020JUDr. Slavomír Dubjel Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.04.2020JUDr. Slavomír Dubjel Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.04.2020JUDr. Slavomír Dubjel Súpis všeobecnej podstaty
26.03.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu