(PO) ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45897506

Hraničná 18, 82105 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.07.2020JUDr. Martin Aksamit Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.06.2020JUDr. Martin Aksamit Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
28.04.2020JUDr. Martin Aksamit Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
27.09.2019JUDr. Martin Aksamit Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.08.2019JUDr. Martin Aksamit Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.07.2019JUDr. Martin Aksamit Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.07.2019Okresný súd Bratislava ISúd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Martin Aksamit, Michalská 14, ...
24.02.2017JUDr. Martin Aksamit Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.12.2016Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu
22.11.2016Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu
28.10.2016Okresný súd Bratislava I Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a do...
26.10.2016Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 81...
19.10.2016Okresný súd Bratislava IOdvolanie správcu
15.07.2016JUDr. Dušan Repák Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.08.2015JUDr. Dušan Repák Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
27.04.2015Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn....
16.02.2015JUDr. Dušan Repák Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.01.2015JUDr. Dušan Repák Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.01.2015JUDr. Dušan Repák Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.09.2014JUDr. Dušan Repák Iné zverejnenie