(PO) ASPOL, spol. s r.o., IČO 36283673

Bardejovská 9/1116, 83102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.11.2019Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: ASPOL, spol. s r.o...
16.10.2019Okresný súd Bratislava IOkresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: ASPOL, spol. s r.o., Bardejovská 9/1116, 831...
16.10.2019Okresný súd Bratislava I Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul. 29. ...
20.08.2019Okresný súd Bratislava I I. Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republik...
20.12.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
20.12.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
28.11.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
28.11.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
29.10.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
20.09.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.09.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
08.08.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.07.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
13.07.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
04.06.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.06.2018Mgr. Ing. Róbert Havlát Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.05.2015Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn...
30.04.2015Mgr. Ing. Róbert Havlát Súpis oddelenej podstaty
05.03.2015Mgr. Ing. Róbert Havlát Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
18.02.2015Mgr. Ing. Róbert Havlát Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru