Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/160/2020

(FO) Podolská Michaela (09.09.1976)

Hviezdoslavova 721/17 , 05938 Štrba

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.05.2023JUDr. Marek Gula Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
05.05.2023JUDr. Marek Gula Súpis všeobecnej podstaty
13.04.2023JUDr. Marek Gula Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.04.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
26.03.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia