Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/201/2020

(FO) Obselka Dušan (25.09.1950)

Na Rádku 102, 90638 Rohožník

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.04.2022Mgr. Michal Mihálik Iné zverejnenie
14.03.2022Mgr. Michal Mihálik Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.03.2022Mgr. Michal Mihálik Iné zverejnenie
01.02.2022Mgr. Michal Mihálik Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.01.2022Mgr. Michal Mihálik Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.10.2020Mgr. Michal Mihálik Súpis všeobecnej podstaty
16.09.2020Mgr. Michal Mihálik Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.09.2020Mgr. Michal Mihálik Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.09.2020Mgr. Michal Mihálik Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.08.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu