Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/209/2020

(FO) Oláh Róbert (15.07.1988)

Stráž 282, 96001 Zvolen

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.09.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
03.06.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
03.04.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.04.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.04.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.03.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu