Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/125/2020

(FO) Fedor Jozef (26.04.1984)

Krčava 37, 07251 Krčava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.08.2020Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
29.06.2020Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.06.2020Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
17.04.2020Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.04.2020Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.04.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu