Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/132/2020

(FO) Gabruň Rudolf (06.02.1966)

Varovecká 161, 04431 Družstevná pri Hornáde

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.07.2020JUDr. Mária Lányiová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
01.07.2020JUDr. Mária Lányiová Súpis všeobecnej podstaty
05.05.2020JUDr. Mária Lányiová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.05.2020JUDr. Mária Lányiová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.04.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu