Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/167/2020

(FO) Budiač Lukáš (25.03.1988)

Mikušovce 289, 01857 Mikušovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.06.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
16.04.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.04.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.04.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu