Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/170/2020

(FO) Bielik Vladimír (24.07.1954)

Kubranská 155, 91101 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.06.2021Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu
01.06.2021Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.03.2021Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.01.2021Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.01.2021Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.06.2020Crossdefault Management Group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
23.04.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.04.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.04.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu