Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/47/2020

(FO) Višňovský Juraj (22.02.1983)

Dlhá 153, 09413 Dlhé Klčovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.07.2020Správca - Nízky Peter, JUDr.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.07.2020Správca - Nízky Peter, JUDr.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.07.2020Správca - Nízky Peter, JUDr.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.04.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia