Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/174/2020

(FO) Znášik Ján (02.11.1980)

Slatina nad Bebravou 162, 95653 Slatina nad Bebravou

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.09.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
11.08.2020JUDr. Vladimír JUDr. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
11.08.2020JUDr. Vladimír JUDr. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
30.07.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.07.2020JUDr. Vladimír Fraňo Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
16.07.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.07.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.07.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.07.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.07.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.06.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
09.06.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
09.06.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.06.2020JUDr. Vladimír Fraňo Súpis všeobecnej podstaty
03.06.2020JUDr. Vladimír Fraňo Súpis oddelenej podstaty
21.04.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.04.2020JUDr. Vladimír Fraňo Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.04.2020JUDr. Vladimír Fraňo Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.04.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu