Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/75/2020

(FO) Mitro Radoslav (13.12.1980)

Lesná 2, 06761 Stakčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.05.2020Prvá arbitrážna k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
06.05.2020Prvá arbitrážna k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.05.2020Prvá arbitrážna k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.04.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu