(FO) Varga Roman (01.07.1964)

Vilova 2208/5 , 85101 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.07.2018Okresný súd Bratislava I Súd konanie z a s t a v u j e.
27.01.2017Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04...
29.02.2016INSOLVENCY GROUP, k.s.Iné zverejnenie
12.02.2016INSOLVENCY GROUP, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
09.02.2016INSOLVENCY GROUP, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
22.01.2016Okresný súd Bratislava I Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancel...
19.01.2016INSOLVENCY GROUP, k.s.Iné zverejnenie
11.01.2016INSOLVENCY GROUP, k.s.Iné zverejnenie
18.12.2015INSOLVENCY GROUP, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.12.2015Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
02.12.2015Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania