Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/290/2020

(FO) Džubák Michal (07.01.1984)

Bratislava-Podunajské Biskupice , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.11.2023JUDr. Vojtech Agner Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.11.2023JUDr. Vojtech Agner Iné zverejnenie
03.11.2023JUDr. Vojtech Agner Súpis všeobecnej podstaty
05.10.2023JUDr. Vojtech Agner Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.10.2023JUDr. Vojtech Agner Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.10.2023JUDr. Vojtech Agner Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.09.2023Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
16.10.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu