Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/77/2020

(FO) Ščurok Jozef (08.07.1975)

J.Grešáka 3559, 08501 Bardejov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.08.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.08.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.08.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.08.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.07.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.07.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
13.05.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.05.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.05.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.04.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia