Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/86/2020

(FO) Gaži Slavomír (14.12.1970)

Domašská 669, 09302 Vranov nad Topľou

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.05.2020Prvá arbitrážna k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
12.05.2020Prvá arbitrážna k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.05.2020Prvá arbitrážna k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.05.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu