Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/195/2020

(FO) Ďuríková Martina (06.01.1979)

Horné Vestenice 233, 97222 Horné Vestenice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.05.2020JUDr. Matúš Košara Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.05.2020JUDr. Matúš Košara Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.05.2020JUDr. Matúš Košara Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.04.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu